PROBLEEM

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Session-Cookies om de navigatiewaarden bij te houden.
Op een aanroepende pagina is een default taalkeuze in een dergelijke Cookie vastgelegd.
In deze pagina is echter deze keuze niet meer terug te vinden. Vandaar dat het vermoeden bestaat dat uw browser geen sessie-cookies accepteert.
Het hangt van uw browser af hoe U dit instelt.
Verander uw instellingen en start opnieuw de familie-klaver site in uw browser.


Internet Explorer 6 (NL):

Klik op de menuoptie 'Extra'


Selecteer 'Internet Opties'


Klik op het tabblad 'Privacy'


Klik op debutton 'Geavanceerd'


Stel de waarden op het scherm in conform bovenstaande afbeelding:
- 'Automatische Cookie verwerking' aanvinken
- Directe Cookies op accepteren instellen
- Indirecte Cookies ook op accepteren instellen
- 'Cookies per sessie altijd toestaan' ook aanvinken
Klik dan op de OK - button.
En op het onderliggende scherm ook op de OK-button.


PROBLEM

This site is using so-called Session-Cookies to keep control of the navigation.
At a serving page the default language choice is set in such a Cookie.
In this page however, this choice cannot be found anymore. So the presumption is that your browser doesn't accept Session-Cookies.
It depends on your browser how to setup these Cookies acceptation.


Internet Explorer 6 (NL - images):

Click the menuoption 'Extra'


Select 'Internet Options'


Click the tab 'Privacy'


Click the button 'Advanced'


Set the values like in the image above:
Then Click OK.
And on the underlaying window click also OK.